OpCode.eu.org

Blog O autorze O serwisie
2021-07-23

Zasoby dyskowe

Tablica partycji GPT

GUID Partition Table (niekiedy określany także jako tablica partycji EFI) jest jednym z kilku stosowanych typów tablic partycji. W porównaniu do konkurentów (takich jak: PC/DOS/MBR, BSD disklabel, APM, ... ) jest rozwiązaniem dość nowym i posiadającym zalety wobec nich – obsługa dużych partycji, bezpośrednia (bez zagnieżdżania disklabel) obsługa systemów BSD, obsługa do 128 partycji, itd.

Do tworzenia tego typu partycji pod linuxem możemy posłużyć się GNU parted:

# tworzymy tablicę partycji typu gpt
parted $DEV "mklabel gpt"

# tworzy partycję która posłuży do wgrania gruba
# należy zaznaczyć iż nie jest to partycja /boot
# jest to surowe (bez filesystemu) miejsce na dysku gdzie
# zostanie wgrany fragment gruba normalnie wgrywany zaraz za MBR
parted $DEV "mkpart grub 0 2MB";

# ustawiamy dla tej partycji flagę "GRUB BIOS partition"
parted $DEV "set 1 bios_grub on"

# resztę dysku możemy podzielić wg uznania
# w tym przykładzie robimy jedną dużą partycję o nazwie raid
parted $DEV "mkpart raid 2MB 100%";

GRUB2 instalowany w takim układzie (gdzie dostaje własną partycję na wgranie swoich binariów) radzi sobie bez problemu z partycjami GPT, macierzami mdadm, wolumenami LVM itd.

RAID i LVM - bezpieczniejsze, większe i bardziej elastyczne partycje dyskowe

Linux oferuje dwie przydatne technologie dotyczące zarządzania pamięciami masowymi - jest to programowy RAID oraz woluminy logiczne LVM. RAID umożliwia realizację różnych form mirroringu mających na celu zabezpieczenie przed utratą danych, a także uzyskiwanie większych przestrzeni złożonych z kilku dysków. LVM służy umożliwieniu bardziej elastycznego podziału dysku oraz uzyskania logicznych partycji złożonych z wielu różnych fragmentów dysków fizycznych.

# tworzymy RAID1 dla partycji /
mdadm -C -v /dev/md0 --level=1 -n 2 /dev/sda1 /dev/sdb1
# tworzymy zdegradowany RAID1 dla dwóch partycji na których będzie /home
mdadm -C -v /dev/md1 --level=1 -n 2 /dev/sda3 missing
mdadm -C -v /dev/md2 --level=1 -n 2 /dev/sdb3 missing

# tworzymy volumeny fizyczne na urządzeniach RAID dla potrzeb LVM
pvcreate /dev/md1
pvcreate /dev/md2
# tworzymy grupę voluminów dla LVM
vgcreate lvm0 /dev/md1
# dodajemy volumen fizyczny do grupy
vgextend lvm0 /dev/md2
# można też usunąć przy pomocy:
# vgreduce lvm0 /dev/md2
# tworzenie volumenu logicznego o zadanej wielkości i nazwie w ramch podanej grupy
# będzie z nim związane urządzenie /dev/lvm0/home
lvcreate -L 25G -n home lvm0
# ogladamy to co żesmy stworzyli
pvdisplay
vgdisplay
lvdisplay
# powiększamy volumen logiczny
lvextend -L +1GB /dev/sys/homes
# powiększamy system plików, np.
# xfs_growfs /home
# resize2fs /dev/lvm0/home
# btrfs filesystem resize max /home
# # więcej poleceń btrfs-owych: https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Btrfs%28command%29

# uzupełniamy nasz zdegradowany raid
/sbin/mdadm -a /dev/md1 /dev/sdc1
/sbin/mdadm -a /dev/md2 /dev/sdc2

Do kasowania macierzy możemy posłużyć się komendą: mdadm -S --zero-superblock /dev/md14; mdadm -S /dev/md11

Warto zachęcać MD do używania identyfikatorów dysków w tym celu: w /etc/mdadm/mdadm.conf umieszczamy wpis DEVICE /dev/disk/by-id/*, macierz budujemy (w tym przykładzie raid 6 na 8 dyskach) np.:

mdadm -C -v --auto=mdp --level=raid6 --raid-devices=8 /dev/disk/by-id/scsi-*part2

i w oparciu o wynik mdadm --detail --scan edytujemy /etc/mdadm/mdadm.conf

rozwiązywanie problemów

W zasadzie LVM sam się konfiguruje przy uruchamianiu jądra, ale niekiedy może zajść potrzeba ręcznego uruchamiania LVM w trakcie startu systemu. Procedura takiej operacji wygląda następująco:

 1. załadowanie modułów od devicemaper dm-mod i od lvm lvm* (jeżeli jest jako moduły)
 2. jeżeli udev nie potworzył urządzeń to tworzymy ręcznie:
  mknod --mode=600 /dev/lvm c 109 0
  mknod --mode=600 /dev/mapper/control c 10 62
  # numery możemy odczytać z /proc/device:
  # major = misc
  # minor = device-mapper
 1. wykonanie /sbin/vgscan, ewentualnie z opcjami --ignorelockingfailure i/lub --mknodes
 2. wykonanie /sbin/vgchange -a y, ewentualnie z opcją --ignorelockingfailure
 3. ustawienie odpowiednich uprawnień do urządzeń

W przypadku ręcznej konfiguracji LVM na wczesnych etapach działania systemu może pojawić się problem z tworzeniem pliku blokady - "LVM - Locking type 1 initialisation failed", spowodowane to może być tym iż partycja zawierająca /var/lock jest w trybie tylko do odczytu, rozwiązaniem jest np. mount -t tmpfs tmpfs /var/lock

Niekiedy (np. niezgodne UUIDy dysków/partycji wchodzących w skład RAIDa) może zajść potrzeba ręcznego wystartowania RAIDa wg podanego trybu i na podanych urządzeniach. W tym celu należy (po zatrzymaniu raida który wystartował z błędem poprzez mdadm -S /dev/mdX) skorzystać z opcji --create --assume-clean do polecenia mdadm wraz z określeniem jaki typ raida, z ilu dysków i wylistowaniem tych dysków, np.:

mdadm --create --assume-clean --level=1 --raid-devices=2 /dev/md1 /dev/sda1 /dev/sdb1

Odczyt UUIDów oraz innych informacji odnośnie RAIDa zapisanych na składowym dysku możliwy jest za pomocą: mdadm --examine /dev/sda1. W przypadku kłopotów z mdadm'em przydatne mogą być także opcje --scan, --detail, --verbose.

więcej informacji

Network File System

NFS jest opartym o protokół IP protokołem do udostępniania systemów plików poprzez sieć. Udostępnianie zasobów dyskowych po nfs wymaga zainstalowanego serwera NFS (dla linuxów występuje on w dwóch wersjach - działającej w przestrzeni jądra oraz działającej jako normalny daemon). Konfiguracja udostępnianych zasobów ustawiana jest w /etc/exports (dla linuxa) i zatwierdzana (przeładowywana) przy pomocy komendy exportfs (opcja -r dla ponownego eksportu - przeładowania configu, -v dla pokazania co jest obecnie wyeksportowane). Plik ten składa się z dwóch kolumn – w pierwszej podawana jest ścieżka do udostępnianego systemu plików, w drugiej podawane są adresy uprawnionych hostów i opcje exportu dla każdego z hostów. Konfiguracja montowania odbywa się standardowo w /etc/fstab i wymaga podania jako typu systemu plików nfs.

Możliwe jest także eksportowanie drzewa katalogów po nfs-ie bez umieszczania wpisów w plikach konfiguracyjnych:

exportfs -o rw host-klienta:/eksportowana/sciezka

oraz montowanie bez wpisów w /etc/fstab:

mount -t nfs serwer:/eksportowana/sciezka /punkt/montowania

Multipath i SAN

Multipath może być użyty do konfiguracji ścieżek dostępu do dysków/macierzy dyskowych SAN podłączanych na przykład poprzez Fibre Channel. Na ogół jest narzędziem na tyle sprytnym iż radzi sobie z autodetekcją poprawnej ścieżki itd, oczywiście istnieje także możliwość manualnej konfiguracji ścieżek.

Multipath pokazuje identyfikatory Fibre Channel LUN - konkretnie "tgt_node_name" (np. 0x500a09808657d365) oraz "h:b:t:l" (np. 0:0:2:5), gdzie "h:b:t" to target_id. Inne informacje (np. "tgt_port_name", "port_id") można zobaczyć w /sys/class/fc_transport/target${target_id}/port_name i jemu podobnych.

Z kolei identyfikator WWN karty (interfejsu) FC (potrzebny do wystawienia zasobów z macierzy) możemy odczytać przez: cat /sys/class/fc_host/host0/port_name.

Uwaga: włączenie multipath może spowodować jego zadziałanie na dysku lokalnym co objawi się np. komunikatem o zajętości urządzenia przy próbie tworzenia systemu plików na nim (mkfs mówi "is apparently in use by the system; will not make a filesystem here") - należy wtedy (jeżeli nie jest nam potrzebne) wyłączyć działanie multipath na takim urządzeniu lub operować na urządzeniu multipathowym.

Aby zabronić odpalania się multipath na konkretnym urządzeniu należy w pliku /etc/multipath.conf umieścić wpis postaci:

blacklist {
  wwid NASZ_WWID
}

gdzie NASZ_WWID można uzyskać z wyniku komendy multipath -ll jest to to identyfikator bez spacji pokazywany w pierwszej linii opisującej dany zastaw ścieżek. Należy tutaj odrzucić ostatnie znaki tożsame z oznaczeniem urządzenia device mappera w /dev (np. dm-0). Opcjonalnie zamiast wpisu wwid NASZ_WWID można podać wpis typu devnode /dev/sda*, ale może to rodzić problemy gdy oznaczenia dysków z jakiś powodów się pozmieniają.

Odświeżanie listy urządzeń SCSI

W przypadku korzystania z urządzeń SCSI hot-plug (np. dysków hot-swap) zachodzi niekiedy potrzeba odświeżenia wykazu urządzeń w systemie, możemy to wykonać w następujący sposób:

# odświeżenie listy urządzeń (utworzenie plików w /dev, ...)
echo - - - > /sys/class/scsi_host/HOST/scan
# HOST określa który kontroler poddawany jest ponownemu skanowaniu

Często bywa tez potrzebne odświeżenie informacji o wielkości istniejącego urządzenia (np. zmiana rozmiaru LUNa na macierzy). Uzyskać to możemy przy pomocy komend:

# reskan urządzenia (niekiedy wymagane dla ścieżek multipath-owych)
echo 1 > /sys/block/DYSK/device/rescan

# odświeżenie informacji o wielkości urządzenia
blockdev --rereadpt /dev/DYSK
# wielkość możemy sprawdzić komendą (uwaga wynik w blokach 0.5kB):
blockdev --getsz /dev/DYSK

# zmiana rozmiaru urządzenia multipath-owego
multipathd -k"resize map ID_MAPY"

Dla sieciowej odmiany SCSI (iSCSI) odświeżenie rozmiaru zasobu wykonujemy poleceniem iscsiadm -m node -R

Dodatkowo przydatne mogą być polecenia postaci: lsscsi echo 'scsi-add-single-device HOST CHAN DEV LUN' > /proc/scsi/scsi echo 'scsi-remove-single-device HOST CHAN DEV LUN' > /proc/scsi/scsi

Montowanie SFTP jako systemu plików

Możliwe jest montowanie zdalnych zasobów SFTP jako lokalnego systemu plików. Wymaga to zainstalowania pakietu z sshfs oraz załadowania modułu FUSE. Montowanie wykonujemy przy pomocy polecenia: sshfs -o workaround=rename serwer:katalog punkt_montowania

Oczywiście użytkownik wykonujący to polecenie musi mieć prawa do /dev/fuse (należeć do grupy fuse).

Zobacz także

Tagi: debian storage