OpCode.eu.org

Blog O autorze O serwisie
2019-04-23

Submoduły git'a, a git commit --amend

Niekiedy możemy spotkać się z potrzebą wymuszenia zresetowania stanu gitowego submodułu do wersji dostępnej w zdalnym repozytorium. Może tak sie zdażyć np. gdy na repozytorium, które jest wykorzystywane w innym jako submoduł, wykonaliśmy operację rebase lub commit z opcją --amend. Możemy do tego użyć następującej funkcji bashowej:

submoduleReset() {
  subModule=$1
  chmod 700 $subModule; # na wypadek gdybyśmy niemieli prawa czytania katalogu submodułu
  rm -fr "`git rev-parse --show-toplevel`/.git/modules/$subModule" "$subModule";
  git submodule update --init;
  ( cd $subModule && git checkout master ); # na wypadek zainicjowania w "detached HEAD"
  ( cd $subModule && git reset --hard; );
  git add $subModule;
}

Argumentem funkcji jest ścieżka do submodułu. Funkcja powinna być wykonana w katalogu roboczym wewnątrz repozytorium. Reinicjalizacja użyje adresu submodułu z pliku .git/config a nie z .gitmodules.

Można dodatkowo wymusić odświeżyć wszystkie submoduły (w resetowanym nic to nie powinno zmienić, ale jest metoda na sprawdzenie czy wszystko poszło OK):

git submodule foreach git pull origin master
git submodule foreach git checkout -f .

Jeżeli submoduły traktujemy jako read only możemy chieć utrudnić ich modyfikowanie przez proste zabronienie listowania zawartości poprzez:

chmod 111 `git submodule | awk '{print $$2}'`

Zapiski luźno powiązane z tematem ...

zmiana daty commitu

Wspomniany --amend, domyślnie nie zmienia daty commitu. Możemy ją jednak zmienić (np. na obecną) przy pomocy:

( export GIT_COMMITTER_DATE="$(date)"; git commit -a --amend --no-edit --date "$GIT_COMMITTER_DATE" )

sprawdzenie stanu repozytoriów git w podkatalogach

for f in *; do [ -e $f/.git ] && (echo -e "\\033[1;33;41m $f \\033[0m"; cd $f && git fetch --all >&/dev/null && git branch -av && git status ); done
Tagi: git