OpCode.eu.org

Blog O autorze O serwisie
2019-04-13

git push do repozytorium z kopią roboczą

Standardowo git odmawia wykonania push do repozytorium na którym utworzona jest kopia robocza. Dzieje się tak ze względu na to, iż wykonanie go spowoduje niespójność kopii roboczej i indeksu ze stanem repozytorium (najnowszym commitem).

Git pozwala na włączenie możliwości wykonywania takich operacji push poprzez odpowiednie ustawienie flagi w konfiguracji zdalnego repozytorium (tego do którego wykonujemy push) za pomocą polecenia:

git config receive.denyCurrentBranch ignore

spowoduje to wpisanie do pliku konfiguracyjnego .git/config:

[receive]
  denyCurrentBranch = ignore

Standardowo git nie utrzymuje jednak aktualności kopii roboczej na takich repozytoriach. Po operacji push należy manualnie wykonać git reset --hard po stronie zdalnej aby zaktualizować stan kopii roboczej do stanu repozytorium. Polecenie to spowoduje utratę wszystkich zmian wprowadzonych w kopii roboczej w śledzonych przez repozytorium plikach.

Możemy zapewnić automatyczne utrzymywanie aktualności kopii roboczej poprzez wykorzystanie post-receive hook'a. W tym celu należy utworzyć plik .git/hooks/post-receive na przykład z następującą zawartością (plik do pobrania):

#!/bin/bash

if [ "$GIT_DIR" = "." -a -d .git ]; then
  echo "work-tree inside .git dir is suspicious ... stop" > /dev/stderr
  exit 1
fi

if [ "$GIT_DIR" = "." ]; then
  HEAD=`git rev-parse --short HEAD`
  cd ..
  unset GIT_DIR
  if [ "$HEAD" != `git rev-parse --short HEAD` ]; then
    echo "Diffrent HEAD after cd ... stop" > /dev/stderr
  fi
fi

if [ ! -f .git/config ]; then
  echo "Unable to find work-tree ... stop" > /dev/stderr
  exit 1
fi
if echo "/$PWD/" | grep "/.git/" >& /dev/null; then
  echo "work-tree inside .git dir is suspicious ... stop" > /dev/stderr
  exit 1
fi


info1="=== post-recive hook on `hostname` ==="
info2=$(eval printf '=%.0s' {1..${#info1}})

echo -e "\n$info1"

git reset --hard
git clean -df
git checkout -f .

echo -e "$info2\n"

i nadać mu praw wykonywalności.

Należy zwrócić uwagę na konieczność zmiany ścieżki. W testowanej wersji git'a (2.11.0) bieżący katalog w ramach wykonywania tego hook'a jest ustawiony na podkatalog .git a nie na katalog roboczy repozytorium. Dzieje się tak pomimo, iż flaga bare w pliku .git/config jest ustawiona na false, a dokumentacja stwierdza, że dla repozytoriów non-bare ma to być working tree.

Powyżej zaprezentowany skrypt wykonuje także kilka dodatkowych testów związanych ze zmianą katalogu oraz dodatkowo uruchamia:

git clean -df

usuwający z kopii roboczej pliki nieobecne w aktualnej wersji repozytorium (a nie będące plikami pominiętymi poprzez ujęcie ich w .gitignore).

Tagi: git