OpCode.eu.org

Blog O autorze O serwisie
2020-06-09

SSH jako VPN

VPN czyli wirtualna sieć prywatna pozwala udawać że maszyna korzystająca z tej technologii podłączona jest bezpośrednio do jakiejś sieci wewnętrznej (lokalnej) bez względu na to gdzie faktycznie się ona znajduje. Opiera się to na tunelowaniu ruchu IP lub L2 (tej wirtualnej sieci) w przesyłanych (poprzez inną, zazwyczaj publiczną sieć) pakietach IP z użyciem wirtualnych interfejsów sieciowych powiązanych z drugą stroną takiego tunelu.

Często w tym celu wykorzystywany jest OpenVPN, będący dedykowanym oprogramowaniem do takich zastosowań. Bardzo wiele funkcjonalności VPN możemy jednak uzyskać korzystając zamiast niego z odpowiednich opcji ssh.

proste tunele SSH

Funkcjonalność zbliżoną do VPN (jednak nim nie będącą) można uzyskać dzięki opcjom tunelom ssh tworzonym z użyciem opcji -L, -R i -D.

Opcja -L portLokalny:hostZdalny:portZdalny pozwala dociągnąć do klienta ssh wskazany port wskazanej maszyny dostępnej z serwera ssh. Odbywa się to poprzez utworzenie tunelu przekierowującego dane kierowane na portLokalny komputera na którym działa klient ssh do portu portZdalny na serwerze hostZdalny poprzez serwer ssh (i przesyłającego odpowiedzi odebrane przez serwer ssh do klienta). Z punktu widzenia hostZdalny połączenie z nim nawiązauje serwer ssh, jest to przydatne gdy hostZdalny jest osiągalny z serwera ssh, ale nie z komputera lokalnego.

Opcja -R portZdalny:hostLokalny:portLokalny działa analogicznie tyle że w drugą stronę – pozwala dociągnąć do serwera ssh wskazany port wskazanej maszyny dostępnej z klienta ssh. Odbywa się to poprzez utworzenie tunelu przekierowującego dane kierowane na portZdalny komputera na którym działa serwer ssh do portu portLokalny na serwerze hostLokalny poprzez klienta ssh. Typowo serwer ssh na porcie portZdalny słucha jedynie na localhost, czyli port ten jest dostępny dla procesów działających na serwerze ssh, ale nie jest dostępny dla innych maszyn w sieciach do których dostęp ma serer ssh.

Opcja -D port tworzy tunel dynamiczny typu SOCKS4 / SOCKS5 na wskazanym porcie. Może on być użyty jako proxy typu SOCKS np. w Firefoxie w celu zapewnienia dostępu do zasobów WWW dostępnych z serwera SSH a niedostępny z komputera lokalnego.

Opcje te pozwalają także na przekazywanie ruchu do/z gniazd typu UNIX oraz określanie adresu na którym będzie nasłuchiwanie – szczegóły można sprawdzić w man ssh. Można też wspomnieć o opcji -W host:port, która działa jak ssh 'nc host port', czyli przekierowuje standardowe wejście / wyjście jako połączenie TCP do wskazanego portu na wskaznym hoście.

Metody te pomimo, iż są często stosowane i bardzo użyteczne, mają także ograniczenia – pozwalają jedynie na przekierowywanie pojedynczych portów TCP oraz wymagają zmiany adresu i numeru portu z którym łączy się klient (opcje -L i -R), bądź wymagają odpowiedniego wsparcia w kliencie (opcje -D).

wirtualne urządzenie sieciowe

Na pełne przekazywanie ruchu pomiędzy wirtualnymi kartami sieciowymi typu tun lub tap (czyli utworzenie wirtualnej sieci prywatnej) pozwala opcja -w.

Aby było możliwe wykorzystanie tej opcji serwer ssh musi mieć włączoną zgode na tworzenie tuneli w swojej konfiguracji (/etc/ssh/sshd_config) poprzez ustawienie PermitTunnel na yes. Natomiast aby korzystanie z tej opcji nie wymagało bezpośredniego logowania na root'a urządzenie tunelowe po stronie serwera powinno być wcześniej utworzone i przypisane odpowiedniemu użytkownikowi lub grupie, np. za pomocą:

ip tuntap add tun1 mode tun user NAZWA_UZYTKOWNIKA

Wykonanie analogicznej operacji po stronie klienta ssh pozwoli na uruchamianie go z prawami zwykłego użytkowania.

Przypisanie urządzenia tunelowego użytkownikowi (lub grupie) nie oznacza nadania mu praw konfiguracji tego urządzenia (np. ustawienia adresu ip) a jedynie prawo dla procesów tego użytkownika otrzymywania pakietów trafiających do tego urządzenia i generowania pakietów wychodzących tym urządzeniem. Konfiguracja urządzenia nadal wymaga praw roota, może ona jednak zostać wykonana od razu przy tworzeniu tego urządzenia (odpowiednią komendą lub wpisem konfiguracyjnym). Na przykład następujący wpis w /etc/network/interfaces na systemach debiano-pochodnych automatycznie utworzy i skonfiguruje urządzenie tunelowe tun1:

auto tun1
iface tun1 inet static
  address 172.16.18.1                     # ip tej strony tunelu
  netmask 255.255.255.252
  pre-up ip tuntap add tun1 mode tun user NAZWA_UZYTKOWNIKA  # użytkownik uprawniony do używania tunelu (wywołujący ssh / logowany poprzez ssh)
  up   ip r a 172.16.16.0/27 via 172.16.18.2        # routing sieci które chcemy przekazywać tunelem

numer urządzenia tunelowego

Opcja -w pozwala określić numery urządzeń tunelowych, które mają zostać użyte do utworzenia połączenia. ssh -w X:Y serwerSSH oznacza iż po stronie klienta zostanie użyte urządzenie o numerze X (czyli tunX) a po stronie serwera ssh tunY.

tun vs tap

SSH domyślnie tworzy urządzenia tunelowe typu tun, czyli operującymi w warstwie sieciowej – przekazujące pakiety IP. Możliwe jest korzystanie także z urządzeń typu tap, czyli operujących w warstwie L2 – przesyłających ramki ethernetowe. W tym celu należy przed opcją -w podać opcję -o Tunnel=ethernet (wtedy numery podawane w opcji -w odnoszą się do urządzeń o nazwach tap). W takim wypadku tworzone wcześniej urządzenia tunelowe także muszą być typu tap i posiadać nazwy wg schematu tapX, gdzie X jest wartością numeryczną. Do ich tworzenia można skorzystać z polecenia:

ip tuntap add tap1 mode tap user NAZWA_UZYTKOWNIKA

Zastosowanie urządzeń typu tap pozwala na bridgowanie takich urządzeń z innymi urządzeniami sieciowymi oraz przekazywanie przez nie pakietów warstw niższych niż IP (np. pakietów ARP). Pozwala to również na działanie programów / usług korzystających z L2 a nie z IP.

routing

Sensowne użycie tunelowania z pomocą urządzeń tun wymaga odpowiedniej konfiguracji routingu. Na ogół konieczne będzie włączenie przekazywania pakietów na urządzeniu tun oraz na urządzeniu z siecią do której się dostajemy, z użyciem wpisów do /proc/sys/net/ipv*/conf/XXX/forwarding (gdzie pod XXX określa odpowiednie urządzenia). Jeżeli serwer ssh nie jest bramką domyślną dla urządzeń w sieci do której chcemy się dostać (i nie możemy tam ustawić routingu na IP urządzenia tun po stronie klienta via serwer ssh) to przydatny może być użycie SNAT: iptables -t nat -A POSTROUTING -o XXX -s IP_KLIENTA -j SNAT --to IP_SERWERA_NA_XXX (XXX oznacza urządzenie związane z siecią do której się tunelujemy). W przypadku łączności L2 (urządzenia tap) najprawdopodobniej routing nie będzie wystarczający i będziemy korzystać z linuxowego bridge'a.

Tagi: debian network